Çalışma Alanları

Aile ve Boşanma Hukuku

Ankara Aile ve Boşanma hukuku, avukatlık ve hukuki danışmanlığı ile birlikte hukuki problemlerinizin çözüme kavuşmasında Ankara boşanma avukatı olarak haklarınızı korumak için hizmetinizdeyiz.

  • Aile Konutu Şerhi Konulması
  • Aile Konutu Şerhinin Terkini
  • Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
  • Aile Mallarının Kounması
  • Ana Baba Rızası Arama
  • Ayrılık
  • Babalık (Babalık Davası)
  • Bekleme Müddetinin Kaldırılması
  • Boşanma Davaları
  • Çocuk Mallarının Korunması
  • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
  • Evlat Edinme
  • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
  • Evlenmenin Butlanı
  • Evlenmenin İptali
  • Evlenmeye İzin
  • Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
  • Kayyım Atanması
  • Kişisel Eşyanın İadesi
  • Koruma Kararının Kaldırılması
  • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar
  • Nafaka davaları
  • Nişan Bozulması
  • Tahkim (Hakem)
  • Tanıma ve Tenfiz
  • Tazminat
  • Velayet Davaları
  • Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
  • Yargılanmanın Yenilenmesi
  • 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı

Ceza Hukuku

Ankara ceza davalarında gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamaları çok önemlidir. Kişilerin savunma eksikliği nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlandığı, suça maruz kalan mağdurların ise kendilerini ifade etmede yaşadıkları zorluklar yüzünden hak kaybı yaşadıkları sıkça görülmektedir. Müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamaması için avukatlık ve danışmanlık çözümleri sunmaktayız.

  • Bilişim suçları
  • Ticari dolandırıcılık suçları
  • Ticari bilgi sızdırma ve casusluk suçlamaları
  • Bankacılık zimmet suçları
  • Bilgi suistimali
  • Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon),
  • Enerji hukuku suçları
  • Güveni kötüye kullanma suçları
  • Vergi kaçırma
  • Zimmet, rüşvet, sahtecilik, kara para aklama
  • Çevre suçları
  • konut dokunulmazlığının ihlali,
  • Görevi ihmal,
  • Hırsızlık,
  • Yalan tanıklık, mala zarar verme, tehdit, şantaj, hakaret, yaralama,
  • Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak,
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
  • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma,
  • Haberleşmenin engellenmesi,
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi,
  • Görevi kötüye kullanma,
  • Karşılıksız yararlanma,
  • İmar kirliliğine neden olma

İş Hukuku

Ankara İş Hukuku avukatlığı ve hukuki danışmanlığı ile birlikte hukuki haklarınıza sahip çıkıyoruz. İşçi haklarınızın hepsi kazanmak için çözüm ve önerilerimiz ile hizmetinizdeyiz.

  • ​​​​İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
  • İş sözleşmesinin feshinden kaynaklı kıdem, ihbar, fazla çalışma, yıllık izin ve maaş alacakları davaları
  • İşe iade davaları
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
  • Sözleşmenin yorumlanması davaları
  • Şirketlere danışmanlık hizmeti verilerek ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi konusunda danışmanık
  • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
  • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
  • İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
  • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
  • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ankara ticaret ve şirketler hukuku avukatlığı ve hukuki danışmanlığı ile birlikte şirket, marka, yönetici, çalışan veya ortakların taraf olduğu her türlü anlaşmazlık ve alacakların tahsili konularında danışmanlık ve temsil çözümleri sunmaktayız.

  • Ticari Alacakları Tahsili
  • Ticari İşlerden Kaynaklı Tazminat Davaları
  • İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi avukatı olarak, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması, tam yargı ve iptal davaları ile vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm idare ve vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  • İdari başvurular, idari işlemlerin iptali davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • Vergi hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklar ve vergi cezaları

İcra İflas Hukuku

Ankara İcra İflas hukuku avukatlığı ve hukuki danışmanlığı ile birlikte şirketlerden, şahıslardan her türlü alacak tahsili konularında danışmanlık ve temsil çözümleri sunmaktayız.

  • İlamlı ve ilamsız icra takibi,
  • Kambiyo takibi, iflas yoluyla takip,
  • Kira takibi,
  • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
  • İcra takiplerinden doğan menfi tespit, istirdat, itirazın iptali, tahliye,
  • Şikayet, itiraz ve ceza davaları,
  • İflas ve konkordato işlemleri.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ankara Gayrimenkul ve İnşaat avukatı olarak, ayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ve inşaat hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  • Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
  • Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi.
  • Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
  • İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
  • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri

Rekabet hukuku

Ankara rekabet hukuku avukatı olarak, şirketlerin faaliyetlerini yürütürken rekabet kurallarına uygunluğunu denetlemek, Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz işlemlerinin yürütülmesi konuları başta olmak üzere rekabet hukuku alanında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  • Şirketlerin işlem ve eylemlerinin rekabet kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Şirket birleşme ve devralmalarının uygunluğunun tesis edilmesi
  • Rekabet ihlalleri karşısında şirketlerin tazminat talepleri ve zararın giderilmesi taleplerinin yerine getirilmesi
  • Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz işlemlerinin yürütülmesi
  • Grup şirketleri arasındaki yatay veya dikey işlemlerin değerlendirilmesi
  • Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi
  • Muafiyet ve menfi tespit kararlarının geri alınması

Sağlık Hukuku

Ankara Sağlık hukuku avukatı olarak, hekim, doktor ve diğer sağlık çalışanı personel tarafından yapılan tıbbi müdahale sonrası oluşan tazminat ve cezalara ilişkin davaların tamamıyla ilgilenmekteyiz. Aynı zamanda hekim ve hasta hakları incelemesi, özel sağlık kuruluşlarında belirlenmiş çalışma koşullarının analizi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna özgü sistematik danışmanlık ve sözleşme hizmetleri de sunmaktayız.

  • Doktorun hukuki sorumluluğu,
  • Doktorun hastaya karşı sözleşme içi veya sözleşme dışı sorumlulukları
  • Doktor ile hasta arasındaki hukuki ilişkiden doğan sorumluluklar

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Ankara sigorta avukatı olarak, Sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik sigorta avukatı olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  •  Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
  • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
  • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
  •  Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
  • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
  • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
  • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

Tüketici Hukuku

Ankara tüketici avukatı olarak, Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
  • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
  • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
  • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
  • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
  • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
  • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
  • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
  • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
  • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
  • Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması

Miras Hukuku

Ankara miras avukatı olarak, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

  • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri
  • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
  • Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
  • Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması
  • Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması
  • Miras bırakan’ın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri
  • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması
error: